Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení:

1.Tento reklamační řád se vztahuje pouze na zboží zakoupené od Prodávajícího (dále jen „Zboží”) a v záruční době na něj Kupující uplatňuje práva z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace”).

2.Prodávajícím je společnost PRIMASTYL chráněná dílna s.r.o, IČO:26927543 (dále jen „Prodávající”).

3.Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi Zboží, které je předmětem reklamace.

4.Tento reklamační řád je plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Zákon”), a v situacích, které nejsou přímo řešeny tímto reklamačním řádem se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona.

Záruční podmínky:

1.Délka záruční doby je uvedena na faktuře za Zboží. Není-li tam uvedena je stanovena Zákonem na 24 měsíců až na výjimky uvedené v Zákoně.

2.Vykazuje-li objednané Zboží zjevné nedostatky (například porušený obal) již při přebírání zboží, má Kupující povinnost Zboží nepřevzít a reklamovat u dopravce/PPL.

3.V případě, že se při užívání zboží Kupujícímu vyskytnou v záruční době vady zboží, může Kupující postupovat v souladu s tímto reklamačním řádem a uplatňovat Reklamaci.

4.Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží Prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Zákonem. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Vyřizování reklamací:

1.Místem vyřizování Reklamace se rozumí adresa Prodávajícího.

2.Ke každé reklamaci náleží reklamační lístek. V případě neúplného či nesprávného vyplnění reklamačního lístku nebo chybějícího popisu závady se reklamace považuje automaticky za neoprávněnou.

3.Je-li zboží ihned po dodání mechanicky poškozené, musí Kupující vadu reklamovat do 15 pracovních dnů od převzetí. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta.

4.Jde-li o vadu, kterou lze odstranit bude zboží opraveno nebo vyměněno za nové. V případě, že nebude možná ani jedna z těchto variant obdrží zákazník zpět své peníze.

5.V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu se za den přijetí Reklamace považuje den obdržení poslední součásti Zboží Prodávajícím. V tomto je případě je Kupující také povinen zaslat reklamované Zboží v původním obalu spolu s veškerým příslušenstvím a reklamačním lístkem a kopií faktury. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození Zboží, je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Při této přepravě je za řádné doručení k Prodávajícímu zodpovědný Kupující, který uplatňuje reklamaci . 6.Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od doručení reklamovaného zboží včetně řádného popisu vady na adresu Prodávajícího, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté Reklamace vyřízena vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

7.Kupující je povinen převzít si vyřízenou Reklamaci co nejdříve na výzvu dopravce/PPL.

8.Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že: onepřiměřeným zacházením či použitím oprovedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů obyla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů, obylo zjištěno zanedbání péče nebo předepsané údržby výrobku.

Prodávající vystaví Kupujícímu Servisní protokol, ve kterém bude stanoveno minimálně datum přijetí Reklamace, datum vyřízení Reklamace, zjištěná vada a způsob jejího odstranění a ten obdrží Kupující společně s reklamovaným zbožím zpět.

9.V případě neoprávněné reklamace, při porušení záručních podmínek Kupujícím, nesprávným či nepřesným uvedením závady nebo v případě odmítnutí Kupujícího převzít reklamovanou věc zpět, je prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu náklady spojené s vyřízením reklamace nebo opravou podle platného sazebníku (200 Kč za 1 hod práce).

Závěrečná ustanovení:

1.Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Byla-li reklamace vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

2.Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí Zboží včetně řádného popisu vady Zboží Prodávajícím do dne vyřízení reklamace,tj.dne odeslání reklamovaného zboží zpět Kupujícímu, tj. den předání dopravci/PPL.


Ve Starém Městě 22.05.2007

Ing.Pavel Genrt

jednatel společnosti

PRIMASTYL chráněná dílna s.r.o.