Náhradní plnění

PRIMASTYL chráněná dílna s.r.o. ZAMĚSTNÁVÁ VÍCE NEŽ 50% OBČANŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM.

PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM:

Podle § 81 zákona č 435/2004 Sb. – zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Povinnost uvedenou v předchozím odstavci lze plnit :

a) zaměstnáváním v pracovním poměru

b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% občanů se zdravotním postižením nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům, nebo odebíráním výrobků chráněných dílen nebo zadáváním zakázek těmto subjektům, nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob zdravotně postižených, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance

c) odvodem do státního rozpočtu (způsobem stanoveným v § 82 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb.)

d) vzájemnou kombinací způsobů uvedených pod písmeny a) až c)

Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou řízeni státem, nemohou plnit povinný podíl odvodem do státního rozpočtu podle výše uvedeného odstavce c).

VÝPOČET PRŮMĚRNÉHO ROČNÍHO PŘEPOČTENÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ A VÝPOČET PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU

Výpočet se provádí podle Vyhl. MPSV č. 218/2004 Sb.část čtvrtá, § 15.

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižním i způsob výpočtu je zaměstnavatel povinen oznámit písemně do 15.2.následujícího roku místně příslušnému Úřadu práce podle sídla zaměstnavatele.

Výše odvodu do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou měl zaměstnavatel zaměstnat ( § 82 odst. 1 – 4 Zákona č. 435/2004) činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. až 3.čtvrtl. kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla.

Odvod poukáže zaměstnavatel do státního rozpočtu do 15.2.následujícího roku prostřednictvím místně příslušného úřadu práce.

Výše plnění povinného podílu podle § 81 odst. 2 písm. b) Zákona 435/2004 se stanoví podle Vyhl. MPSV č. …. část čtvrtá § 18, odstavec 1 – 3. Výpočet se provede tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81 odst.2 písm.b) zákona ve sledovaném kalendářním roce se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku.

Pokud počet osob se zdravotním postižením vypočtený podle odstavce 4) je větší než počet zaměstnanců dodavatele, kteří jsou osobami se zdrav. postižením, může si zaměstnavatel započítat do povinného plnění jen počet osob, který byl u dodavatele potvrzen v jednotlivých čtvrtletích potvrzen jako nejvyšší.

Při odebírání výrobků nebo služeb od osoby samostatně výdělečně činné, která je osobou se zdravotním postižením, a nezaměstnává žádné zaměstnance, je možno započítávat maximálně jednoho zaměstnance.

Naše společnost Vám nabízí náhradní plnění ve smyslu § 81 zákona 435/2004 Sb. až 18 občanů se zdravotním postižením.

Kontaktní formulář náhradního plnění

Název firmy(vyžadováno)

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Telefon

Výše požadavku náhradního plnění

Vaše zpráva